Femke Fan De Fryske Struners

Geboren op 26 september 2012

Stamboomnummer: NHSB 2897890

Heupuitslag: HD A

Norberg waarde: 38